Sanskrit names for Yoga Postures

Nauli
Uddiyana
Siddhasana
Sarvangasana
Urdhva-padmasana
Bhadrasana
Svastikasana
Paschimottanasana
Tolangulasana
Padangushtanasana
Vatyasana
Navasana
Uddiyana Bandha
Bandha Padmasana
Dhanurasana
Ustrasana
(see Shoulderstand Posture)
Jalandhara Bandba
Chakrasana
Khandapitasana
Bhujangasana
Kukkutasana
Samkatasana
Savasana
Gomukhasana
Gorakshasana
Bakasana
Khandapitasana
Makarasana
Kakasana
Samkatasana
Utkatasana
Makarasana
Garudasana
Kamapitasana
Sukhasana
Utthita Padmasana
Samasana
Puma Padasana
Padahastasana
Dradhasana
Matsyasana
Garbbasana
Padasana
Muktasana
Mandukasana
Puma Chakrasana
Puma Halasana
Bhadrasana
Gorakshasana
Ardha-urdhva-padmasana
Ardha-chakrasana
Ardha-bhujangasana
Ardha-salabhasana
Ardha-padmasana
Ardha-chandrasana
Ardha-halasana
Ardha-Matsyendrasana
Ardha-kurmasana
Hastapadangustasana
Utkatasana
Sirsha-ardha-padmasana
Sirsha-padmasana
Sirshasana
Sirsha-vajrasana
Virasana
Guptasana
Anjaneyasana
Simhasana
Salabhasana
Padmasana
Matsyendrasana
Ardha-bandhapadmasana
Savasana
Parvatasana
Natarajasana
Pasini Mudra
Eka-padasana
Mayurasana
Mayura-padmasana
Siddhasana
Halasana
(see Headstand Posture)
Prarthanasana
Advasana
Adva-matsyasana
Adva-ardha-padmasana
Svastikasana
Uttana Padasana
Utthita-kurmasana
Vrichikasana
Adhva-savasana
Bhujangasana
Sarvangasana
Sarvanga-ardha-padmasana
Sarvanga-padmasana
Sarvanga- vajrasana
(see Firm Pose)
Supta-vajrasana
Bhuiangasana
Matsyendrasana
Sthasana
Sthitapaschimottanasana
Sthitasana
Yastikasana
Nauli
Surya Namaskar
Savasana
Supta-ardha-padmasana
Supta-padmasana
Supta-vairasana
Lolasana
Samasana
Vajrasana
Sirshasana
Kurmasana
Vrikshasana
Trikonasana
Vakrasana
Uttana-kurmasana
Chakrasana
Sarvangasana
Pavanmuktasana
Yogasana,Yoga Mudra